Szkolne procedury bezpieczeństwa - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Szkolne procedury bezpieczeństwa

Lista procedur

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. poz. 228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109/ oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
 5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz.U. Nr 26, poz. 226/.
 8. Prawo Oświatowe, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. 2017 r. poz. 59/.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2003 r. z późn. zm./

 • Szkoła Podstawowa nr 31 – pedagog i psycholog
 • Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Probostwo 6a
20-089 Lublin
Tel.: (81) 466-55-46,47
Fax: 081466-54-94
e- mail: sekretariat@cik.lublin.eu
pomoc@cik.lublin.eu
www.cik.lublin.eu

 • Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

ul. Armii Wojska Polskiego 1
tel.: 81 532 48 22 fax: 81 532 63 40
e-mail: zp2@um.lublin.pl

 • Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ

ul. Karłowicza 1
tel.: 81 532 29 79, fax: 814639664
e-mail:osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl

 • Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia, i Terapii Uzależnień
ul. Montażowa 16
tel.: 81 745 10 10
e-mail:poradnia.monar.lublin@wp.pl

 • Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin

ul. Popiełuszki 28E
e- mail: poradnia@mopr.lublin.eu
tel.: 81 466 55 48
81 466 55 48
603 780 650

 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"

ul. Bernardyńska 5
tel./fax: 81 534-38-87

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1

ul. Pogodna 54
tel.: 81 745- 85- 52
81 745 – 75- 78

 • Centrum Medyczne Sanitas Sp.z o.o.

ul. Hempla 5
tel.: 81 53 40 – 400

 • Towarzystwo NOWA KUŹNIA

ul. Samsonowicza 25
tel.: 81 443- 43 – 13
602 – 796 – 368
e –mail: poczta @ towarzystwo – kuźnia.lublin.pl

 • Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji

ul. Młodej Polski 30
tel.: 81 741 – 09 – 30
501 – 370 - 090

 • Stowarzyszenie „ Kontakt”

ul. Skierki 12
tel.: 81.533 – 79 - 99

 • Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej

ul. Bronowicka 3
tel.: 81 746 – 41 - 04

Cele procedury:
Ustalenie sposobu postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu
zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny/psycholog szkolny. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Sposób postępowania:

 • Nauczyciel, wychowawca klasy, pedagog szkolny może powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zaistniałych w szkole trudnych wychowawczo sytuacjach.
 • Wychowawca klasy odnotowuje fakt powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w dzienniku lekcyjnym, w rubryce „Kontakty z rodzicami”.
 • Następnie wychowawca klasy zgłasza sytuacje trudne wychowawczo pedagogowi szkolnemu. Organizuje również spotkanie z rodzicami ucznia na terenie szkoły.
 • W dalszej kolejności pedagog szkolny/psycholog szkolny obejmuje opieką i wsparciem ucznia i jego rodziców.
 • W przypadku braku współpracy ze strony rodziców pedagog szkolny zwraca się o pomoc do zewnętrznych instytucji wspierających szkołę (np. sąd rodzinny, MOPR, Policja).
 • W szczególnie trudnych wychowawczo sytuacjach (brak możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców, rodzic pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, itp.) pedagog wnioskuje do instytucji uprawnionych z mocy prawa o przejęcie opieki nad uczniem.

Cel:
Określenie sposobu postępowania w sytuacji, gdy uczeń używa telefonu niezgodnie z zapisem zawartym w Statucie szkoły.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności osoba przez niego upoważniona lub pedagog szkolny/psycholog szkolny.

Sposób postępowania:

 • W przypadku, kiedy uczeń używa telefonu komórkowego niezgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie szkoły (korzysta z niego telefonu podczas lekcji, filmuje, nagrywa, fotografuje inne osoby bez ich zgody itp.) nauczyciel lub pracownik szkoły informuje o tym fakcie wychowawcę i pedagoga szkolnego.
 • Wychowawca klasy przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, wpisuje punkty ujemne z zachowania do dziennika elektronicznego oraz wzywa na rozmowę rodzica ucznia.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności osoba przez niego upoważniona lub pedagog szkolny/psycholog szkolny. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Sposób postępowania:

 • Nauczyciel (nauczyciele), który zauważa agresywne zachowanie z użyciem przemocy wśród uczniów, powinien zdecydowanie i stanowczo przerwać je.
 • Następnie winien w miarę możliwości rozdzielić strony konfliktu oraz wyraźnie określić granice, czyli nie dopuścić do eskalacji przemocy między uczestnikami konfliktu oraz wobec osoby interweniującej.
 • W dalszej kolejności nauczyciel udziela pierwszej pomocy ofierze zdarzenia (w razie potrzeby wzywa pomoc medyczną).
 • Nauczyciel w pierwszej kolejności powiadamia wychowawcę klasy o zajściu oraz wpisuje odpowiednią liczbę punktów za niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły do dziennika elektronicznego.
 • Nauczyciel sporządza notatkę służbową, którą przekazuje wychowawcy klasy oraz pedagogowi szkolnemu.
 • Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania o agresywnym zachowaniu ucznia z użyciem przemocy wicedyrektora oraz dyrektora szkoły.
 • W dalszej kolejności wychowawca klasy zawiadamia o agresywnym zachowaniu ucznia z użyciem przemocy rodziców oraz organizuje z nimi spotkanie na terenie szkoły. W przypadku, kiedy zachowania agresywne ucznia z użyciem przemocy powtarzają się, pedagog szkolny powiadamia o tym fakcie odpowiednie organy (np. policję).
 • Pedagog szkolny sporządza wniosek skierowany do sądu rodzinnego, jeżeli zachowania agresywne ucznia (uczniów) z użyciem przemocy zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu samego ucznia, innych uczniów oraz pracowników szkoły.
 • W przypadku, zachowanie agresywne ucznia z użyciem przemocy ma miejsce poza terenem szkoły, rodzice składają doniesienie o zaistniałym zdarzeniu na policję.

Cel:
Przedstawienie sposobu postępowania, kiedy uczeń stosuje pogróżki, grożenie, naruszenie nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły. Podstawową zasadą obowiązującą w takich przypadkach jest nieukrywanie czynów popełnianych przez uczniów. Pogróżki, grożenie nauczycielom to przestępstwo.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę znieważoną przez ucznia po zgłoszeniu zdarzenia dyrektorowi szkoły. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje dyrektor placówki lub osoba upoważniona, pedagog szkolny/psycholog szkolny.

Sposób postępowania:

 • Nauczyciel lub pracownik szkoły, którego nietykalność osobistą naruszono, sporządza notatkę ze zdarzenia i przekazuje informację dyrektorowi szkoły.
 • Ważnym w tego rodzaju sprawach, jest szczegółowa dokumentacja zajścia: ustalenie świadków, faktów i w miarę możliwości opisanie ich.
 • Dyrektor ma obowiązek wezwać rodziców ucznia, który dopuścił się czynu nagannego wobec nauczyciela/pracownika szkoły i przeprowadzić rozmowę w obecności osoby poszkodowanej, pedagoga/psychologa.
 • Dyrektor w obecności pedagoga szkolnego/psychologa, wychowawcy i rodziców udziela zgodnie ze Statutem szkoły nagany uczniowi - sprawcy czynu.
 • Dyrektor ma obowiązek podjęcia kroków adekwatnych do zaistniałego czynu/zagrożenia wobec nauczyciela/pracownika szkoły (np. zawiadomienie
 • odpowiednich organów), dbać o poczucie bezpieczeństwa nauczyciela.

Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku nieobecności – osoba upoważniona.

Podstawy uruchomienia działań:
Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach:

 • art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym,
 • art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,
 • art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,
 • art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,
 • art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,
 • art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,
 • art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
 • art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,
 • art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,
 • art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy
 • art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,
 • art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.

Sposób działania:

 • Osoba będąca świadkiem lub dostrzegła zauważy czyn karalny zgodnie w powyższymi artykułami podejmuje interwencję w tej sprawie.
 • Powstrzymuje sprawcę (sprawców) czynu lub próbuje ich ustalić poprzez rozmowę ze świadkami.
 • Następnie powiadamia o takiej sytuacji wychowawcę klasy.
 • Wychowawca klasy informuje o tym zdarzeniu pedagoga szkolnego.
 • Wychowawca klasy/pedagog szkolny sporządza notatkę służbową związaną z tym zdarzeniem. Wpisuje również punkty ujemne zachowania w dzienniku elektronicznym i zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły.
 • Wychowawca klasy wzywa rodziców ucznia (uczniów) będącego sprawcą czynu zabronionego. Z rodzicami ucznia (uczniów) zostaje przeprowadzona rozmowa w obecności wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego.
 • W przypadkach szczególnych pedagog szkolny powiadamia policję.
 • Pedagog szkolny/dyrektor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia policji, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) a nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.

Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z prostytucją w szkole lub wśród uczniów.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

Sposób działania:

 • W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem czynności mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący zawiadomienie powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły.
 • W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, który powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się, powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 • Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 • Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, dyrektor szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 • W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
 • Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala konieczność podjęcia działań z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki nad uczniem/uczennicą, którzy świadomie lub nie dopuszczali się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się.

Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego innego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi - ofierze czynu karalnego.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

Sposób działania:

 • Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły.
 • Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia - ofiary czynu karalnego.
 • Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać policję, szczególnie w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 • W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie psychologiczne.

Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

Sposób działania:

 • Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska.
 • W pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz pedagoga/psychologa szkolnego.
 • W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji.
 • Następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu.
 • Wychowawcy klas oraz pedagog szkolny winni podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie.
 • W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać powiadomieni i wezwani rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania.
 • Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki nad uczennicą/uczniem.

Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pornograficznym.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

Sposób działania:

 • W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu.
 • W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia.
 • Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom szkoły.
 • Wychowawca klasy i pedagog szkolny/psycholog winien podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań.
 • Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który rozpowszechniał materiały pornograficzne oraz powiadomić policję.
 • Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.

Cel:
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów przebywających na terenie szkoły w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami, dopalaczami.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Nauczyciel/wychowawca, pedagog szkolny/psycholog szkolny, dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

Podstawy uruchomienia procedury:
Wystąpienie zagrożenia:

 • rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu lub nikotyny,
 • zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu.

Sposób działania:

 1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy:
  • Zachować szczególne środki ostrożności.
  • Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem.
  • Powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję.
  • Ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy.
  • Przekazać policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji.
  • Opracować i prowadzić zajęcia edukacyjne dot. w/w problematyki.
  • W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:
  • Zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji.
  • Zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja).
  • Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
  • Poinformować rodziców o obowiązujących w szkole procedurach.
  • Przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców (opiekunów prawnych) dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia, podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków odurzających.
 2. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:
  • Powiadomić wychowawcę klasy ucznia.
  • Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego.
  • Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej, wezwać pogotowie ratunkowe.
  • Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
  • Nauczyciel/wychowawca/pedagog/psycholog/dyrektor w trybie natychmiastowym informuje rodziców o konieczności natychmiastowego przybycia do szkoły.
  • Pedagog szkolny powiadamia policję o zaistniałym zdarzeniu, a następnie sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałej sytuacji.
  • Decyzje dotyczące dalszego postępowania z dzieckiem w zaistniałej sytuacji podejmują rodzice i pracownicy pogotowia ratunkowego.
  • W dalszej kolejności:
   • Poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze wobec ucznia pod wpływem alkoholu. Objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi.
   • Przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
   • Pedagog szkolny zwołuje zebranie z udziałem wychowawcy klasy, rodziców oraz dyrektora szkoły.
   • Podczas tego spotkania zostają ustalone konsekwencje, jakie poniesie uczeń.
   • Powiadomić właściwe instytucje.
 3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:
  • Powiadomić wychowawcę klasy ucznia.
  • Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego.
  • Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej, wezwać pogotowie ratunkowe.
  • Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
  • Nauczyciel/wychowawca/pedagog/psycholog/dyrektor w trybie natychmiastowym informuje rodziców o konieczności natychmiastowego przybycia do szkoły.
  • Pedagog szkolny powiadamia policję o zaistniałym zdarzeniu, a następnie sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałej sytuacji.
  • Decyzje dotyczące dalszego postępowania z dzieckiem w zaistniałej sytuacji podejmują rodzice i pracownicy pogotowia ratunkowego.
  • W dalszej kolejności:
   • Poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na wypadek znalezienia w szkole narkotyków.
   • Przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
   • Pedagog szkolny zwołuje zebranie z udziałem wychowawcy klasy, rodziców oraz dyrektora szkoły.
   • Podczas tego spotkania zostają ustalone konsekwencje, jakie poniesie uczeń.
   • Opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem.
   • Wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty.
   • Powiadomić właściwe instytucje.
 4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”:
  • Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego.
  • Wezwać pogotowie ratunkowe.
  • Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
  • Nauczyciel/wychowawca/pedagog/psycholog/dyrektor w trybie natychmiastowym informuje rodziców o konieczności natychmiastowego przybycia do szkoły.
  • Pedagog szkolny powiadamia policję o zaistniałym zdarzeniu, a następnie sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałej sytuacji.
  • Decyzje dotyczące dalszego postępowania z dzieckiem w zaistniałej sytuacji podejmują rodzice i pracownicy pogotowia ratunkowego.
  • W dalszej kolejności:
   • Poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych.
   • Przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
   • Pedagog szkolny zwołuje zebranie z udziałem wychowawcy klasy, dyrektora szkoły oraz rodziców w celu udzielenia pomocy i zobowiązania ich do pomocy dziecku.
   • Podczas tego spotkania zostają ustalone konsekwencje jakie poniesie uczeń.
   • Opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem.
   • Wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty.
   • Powiadomić właściwe instytucje.
 5. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:
  • Szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
  • Powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania.
  • Szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia.
  • Szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem.
  • Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia.

Organizacja i warunki ewakuacji:
W razie stwierdzenia, że w budynku:

 • powstał pożar i występuje zadymienie,
 • zgłoszono informację o możliwości wybuchu bomby (lub innego środka),
 • nastąpiło innego rodzaju zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w budynku,

podejmuje się decyzję o częściowej lub całkowitej ewakuacji osób zagrożonych z budynku szkoły.

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób lub mienia z budynku szkoły decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności - wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba.
Dla Szkoły Podstawowej nr 31 decyzję o ewakuacji w pierwszej kolejności podejmuje:

 • Dyrektor szkoły Jolanta Józefaciuk
 • Wicedyrektor Mirosława Ziętek 
 • Kierownik świetlicy Anna Ostaszewska
 • Kierownik gospodarczy Paweł Woch
 • a następnie inna wyznaczona osoba

Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub Policji, decyzję taką może nakazać ich dowódca.

Komunikat o ewakuacji przekazuje ustnie lub telefonicznie. Komunikat ogłasza osoba podejmująca decyzje lub wyznaczone przez nią osoby. Do powiadamiania należy wykorzystać istniejące środki łączności wewnętrznej, np. dzwonek szkolny.

Sygnały alarmowe:

 1. W razie pożaru lub innego zagrożenia sygnałem alarmowym będzie jeden długi dzwonek (w przypadku braku energii elektrycznej - dzwonek ręczny).
 2. Odwołanie alarmu pożarowego nastąpi sygnałem dźwiękowym dwuminutowym przerywanym.
 3. Sygnałem alarmowym kieruje Dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona np. woźna szkolna, dzwonkiem elektrycznym lub ręcznym.
 4. Treść komunikatu ustnego może być następująca:
  • „Pożar, pożar, ewakuować się!”
  • „Na I piętrze wybuchł pożar – natychmiast się ewakuować!”
  • „W budynku wystąpiła awaria. Do czasu jej sprawdzenia proszę natychmiast opuścić budynek”
 5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji w danym rejonie, zobowiązana jest sprawdzić tam każde pomieszczenie, czy nikt nie pozostał.
 6. Komunikat słowny dla uczniów i petentów przebywających w pobliżu przekazują głosem poszczególni nauczyciel i opiekunowie oraz pozostali pracownicy i obsługa,
 7. Osoby niemogące samodzielnie chodzić, należy przenieść ręcznie, np. przy pomocy rąk splecionych w tzw. siodełko lub na noszach. Osobom chodzącym o kulach zapewnić pomoc w przypadkach, gdy zatrzymują się, tarasując ruch, lub gdy o to poproszą,
 8. Po ogłoszeniu alarmu ewakuacyjnego wszyscy pracownicy przerywają pracę (bez zbędnych wyjaśnień). Wyłączają w pomieszczeniu urządzenia elektryczne, komputery, zamykają okna i opuszczają pomieszczenia. Nakazują ewakuację osobom przebywającym w pomieszczeniu lub jego pobliżu.
 9. Po ewakuacji należy dokładnie zamknąć drzwi pomieszczeń, ale nie na klucz. Ewakuowani zgłaszają się do osoby kierującej danym rejonem ewakuacyjnym, o ile wcześniej nie zostali zadysponowani bezpośrednio przez kierującego akcją.
 10. W razie przebywania w pomieszczeniu o dużym zadymieniu, należy poruszać się blisko podłogi, ponieważ tam znajduje się stosunkowo czysta warstwa powietrza.
 11. Po ewakuacji osób należy przystąpić do ewakuacji mienia. W pierwszej kolejności należy ewakuować rzeczy bezpośrednio narażone na pożar, zalanie wodą lub innego rodzaju zniszczenie.
 12. Najpierw należy ewakuować rzeczy małe, ale cenne, komputery, urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, gotówkę, ważne i tajne dokumenty. W dalszej kolejności, korzystając z pomocy ratowników i innych osób, ewakuować większe rzeczy.
 13. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że w zagrożonym budynku mogą znajdować się jeszcze ludzie, należy o tym zgłosić dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej straży pożarnej, celem sprawdzenia pomieszczeń. Samodzielne przeprowadzanie sprawdzenia tych pomieszczeń, bez właściwego zabezpieczenia, może grozić utratą zdrowia lub życia.
 14. Osobom poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy medycznej i wezwać pogotowie ratunkowe. Pozostali ewakuowani uczniowie i pracownicy udają się do domów lub innych placówek medycznych wskazanych przez kierującego akcja ewakuacyjną.
 15. Po zakończeniu ewakuacji Dyrektor szkoły lub inna osoba podejmująca decyzję o ewakuacji, po zapoznaniu się z sytuacją nakazuje uczniom i pracownikom powrót do pracy lub rozejście się do domów.
 16. Przy przeprowadzaniu ewakuacji należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, lub które są na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Następnie należy ewakuować osoby, poczynając od najwyższych kondygnacji. Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej z różnych względów zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach.
 17. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji osób oraz mienia, a w szczególności w przypadku konieczności ewakuacji osób niepełnosprawnych, należy dokonać oceny warunków ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach (pora wieczorna wymagająca sztucznego oświetlenia budynku, maksymalna liczba osób, przebywanie najmłodszych grup wiekowych). Za przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialność ponosi Dyrektor szkoły.

Przyporządkowanie zadań pracownikom w czasie ewakuacji:

 • Dyrektor szkoły informuje służby ratownicze, organizuje akcję ratowniczo - ewakuacyjną, zabezpiecza dokumentację gabinetu Dyrektora.
 • Wicedyrektor i Kierownik świetlicy przeprowadzają akcję ewakuacyjną dzieci i młodzieży z budynku szkoły, a pod nieobecność Dyrektora, wicedyrektor informuje służby ratownicze, organizuje akcję ratowniczo – ewakuacyjną, zabezpiecza dokumentację szkoły.
 • Kierownik gospodarczy organizuje ewentualną akcję gaśniczą przy pomocy dostępnych gaśnic i hydrantów wewnętrznych.
 • Szef kuchni organizuje akcje ewakuacyjną z pomieszczeń kuchennych i stołówki.
 • Pracownicy administracji zabezpieczają dokumentacje szkoły i kasę, pomagają w ewakuacji uczniów.
 • Wychowawcy i nauczyciele kierują wszystkich uczniów na zewnątrz obiektu, sprawują nadzór nad klasami i grupami uczniów.
 • Pracownicy kuchni kierują uczniów przebywających na stołówce do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
 • Woźne, szatniarki i sprzątaczki – pomagają w ewakuacji, kierują ruchem przy wyjściach ewakuacyjnych. Otwierają te drzwi i wyjścia ewakuacyjne, które na co dzień nie są otwarte.
 • Konserwatorzy – odcinają dopływ prądu do budynku przy pomocy głównego wyłącznika prądu, odcinają dopływ gazu przy pomocy głównego zaworu gazu, biorą udział w ewentualnej akcji gaśniczej przy pomocy gaśnic proszkowych, śniegowych i hydrantów wewnętrznych.
 • Firma ochroniarska – nadzoruje obiekt w porze nocnej.
 • Za ewakuację osób przebywających w gabinecie medycznym odpowiedzialność ponosi pielęgniarka. Pielęgniarka w razie potrzeby organizuje punkt medyczny i udziela pomocy lekarskiej poszkodowanym.
 • Strażnik ruchu drogowego wskazuje dojazd służbom ratowniczym.

Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Pracownicy administracyjni, nauczyciele.

Sposób działania:

 • Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek zapytać osobę obcą o cel wejścia do budynku.
 • Jeżeli osoba ta nie reaguje na uwagi, każdy pracownik szkoły ma prawo do interwencji prawnych (powiadomienie dyrektora lub organów porządkowych).
 • Nauczyciel, który powziął podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (np. bełkotliwa mowa, chwiejny chód, wyczuwalna woń alkoholu, nieskoordynowane ruchy, nadmierne pobudzenie lub obniżenie nastroju, powiększone źrenice, niestandardowe reakcje emocjonalne), nie może wydać mu dziecka.
 • Odizolowuje dziecko i powiadamia pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego, dyrektora szkoły lub osobę wyznaczoną.
 • Nauczyciel/wychowawca, pedagog szkolny/psycholog szkolny, dyrektor lub osoba upoważniona nawiązuje kontakt z drugim rodzicem, informuje o zaistniałej sytuacji oraz ustala sposób dalszego postępowania.
 • W przypadku braku kontaktu z rodzicami podejmuje próbę skontaktowania się z osobami wskazanymi przez rodziców w upoważnieniu do odbioru dziecka ze szkoły.
 • W sytuacji, gdy rodzic lub upoważniona pisemnie osoba nie może odebrać dziecka, rodzic może jednorazowo upoważnić ustnie inną pełnoletnią osobę, podając jej dane. Osoba ta w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód tożsamości i okazać go.
 • W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodzica lub osoby upoważnione, dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji, która przejmuje opiekę nad dzieckiem.
 • Z zaistniałego zdarzenia sporządza się notatkę służbową i pozostawia w dokumentacji szkoły.
 • Po zdarzeniu przeprowadza się rozmowę z rodzicami lub powiadamia odpowiednie instytucje.

Cel:
W szkole obowiązuje jednolity i konsekwentny system postępowania nauczycieli z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze (respektujący
dobro każdego dziecka) oraz wdrażania zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo uczniów.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Nauczyciel/ wychowawca, pedagog szkolny/psycholog szkolny, dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

Podstawy uruchomienia procedury:

 • notoryczne zachowania ucznia zakłócające prowadzenie zajęć lekcyjnych,
 • uczeń nie reaguje na proste polecenia nauczyciela,
 • problemy wychowawcze – niekontrolowane zachowania wobec nauczyciela, uczniów.

Sposób działania:

 • Jeżeli uczeń uniemożliwia prowadzenie zajęć lekcyjnych, nauczyciel udziela uczniowi ustnego upomnienia.
 • W przypadku braku właściwej reakcji ze strony ucznia nauczyciel informuje o wpisaniu punktów ujemnych z zachowania do dziennika elektronicznego.
 • W przypadku braku skuteczności podejmowanych przez nauczycieli środków zaradczych, wdrażana jest przez nich procedura postępowania według następującej kolejności:
  • rozmowa indywidualna nauczyciela z dzieckiem,
  • poinformowanie wychowawcy klasy przez nauczyciela o zaistniałych problemach,
  • rozmowa wychowawcza wychowawcy z dzieckiem.
 • W przypadku powtarzającego się zachowania uniemożliwiającego prowadzenie zajęć lekcyjnych ze strony ucznia, wychowawca klasy wzywa rodziców na rozmowę na terenie szkoły.
 • Jeśli jest to zachowanie incydentalne, szkoła pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami w celu informowania ich o zachowaniu dziecka.
 • Jeżeli są to sytuacje nagminne, ustala się system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych (pedagog/psycholog, wychowawca, rodzice) w celu eliminacji zachowań niepożądanych.
 • Zgłoszenie problemu przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły celem poinformowania go o podejmowanych środkach zaradczych.
 • Zorganizowanie przez wychowawcę spotkania poświęconej problemom ucznia z udziałem nauczycieli uczących oraz pedagoga/psychologa.
 • Zorganizowanie posiedzenia „zespołu wychowawczego” z udziałem dyrektora, wychowawcy, pedagoga/psychologa w celu podjęcia spójnych ustaleń.
 • Nagana udzielona uczniowi przez dyrektora na wniosek wychowawcy klasy.
 • Przeniesienie ucznia do klasy równoległej.
 • Zmotywowanie rodzica ucznia przez pedagoga/psychologa do pójścia z dzieckiem na badania psychologiczne lub inne specjalistyczne odpowiednie do rodzaju problemowego zachowania.
 • W sytuacji gdy podjęte środki zaradcze nie przynoszą poprawy zachowania, dyrektor szkoły wymierza uczniowi kolejne regulaminowe kary, a następnie powiadamia odpowiednie organy.

Cel:
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Wszyscy pracownicy szkoły.

Podstawy uruchomienia procedury:

 • Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy wobec dziecka/ ucznia szkoły do pedagoga szkolnego/psychologa. Zgłoszenie należy odnotować w dokumentacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • Na terenie szkoły należy dokonać wstępnego rozpoznania sytuacji ucznia.
 • Pedagog szkolny/psycholog przeprowadza z dzieckiem wstępną rozmowę wyjaśniającą sytuację i sporządza notatkę z rozmowy.
 • Następnie jest zobowiązany do wezwania na rozmowę wyjaśniającą rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub najbliższą dziecku osobę, nie podejrzewaną o bycie sprawcą przemocy.
 • Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115.§ 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 2), zwanej dalej „osobą najbliższą”.
 • Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” przez pedagoga szkolnego/psychologa, w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Wzór formularza „Niebieska Karta— A” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 • Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.
 • W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta — A” z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.
 • W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” następuje bez udziału tej osoby.
 • Wszczynając procedurę, należy podjąć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, we współpracy z MOPR, Policją.
 • Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
 • Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta — A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta — B”. Wzór formularza „Niebieska Karta — B” stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
 • Formularza „Niebieska Karta — B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
 • Wypełniony formularz „Niebieska Karta — A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.
 • Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” pozostawia się u wszczynającego procedurę.
 • Na każdym etapie o podejmowanych działaniach należy informować dyrektora szkoły.

Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń zewnętrznych związanych z wtargnięciem napastnika (terrorysty).

Osoby odpowiedzialne:
Nauczyciele, pracownicy administracyjni.

Podstawy uruchomienia procedury:
Wystąpienie zagrożenia:

 • wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który eliminuje lub próbuje wyeliminować osoby znajdujące się na terenie szkolnym,
 • wtargnięcie napastnika, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.

Sposób działania:

 1. W przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły z niebezpiecznym narzędziem lub bronią:
  • Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób.
  • Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę.
  • Zaopiekuj się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji
  • Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia.
  • Poinformuj policję, wysyłając informację tekstową SMS o zaistniałej sytuacji - w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji.
  • Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę, aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z
  • napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego.
  • Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony przez napastników.
  • Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników.
  • Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz.
  • Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się, czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma.
  • Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi.
  • W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia.
 2. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą:
  • Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników.
  • Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon, wszelkie próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej.
  • Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu.
  • Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji.
  • Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie się plecami może zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w
  • sytuacji.
  • Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu.
  • Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane przez zamachowców.
  • Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresję i zostać ukarane.
  • Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców.
  • Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty.
  • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana.
  • Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.
 3. W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:
  • Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników od ofiar.
  • Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt agresji.
  • Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy - taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników.
  • Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastników.
  • Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego.
  • Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową.
  • Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców.
  • Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku.
  • Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne.
  • Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr materialnych.

Cel:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z zachowaniami uczniów o charakterze seksualnym.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

Sposób działania:

 • Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.
 • W przypadku gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach.
 • Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim.
 • Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem.
 • W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.
 • Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.
 • W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

Cel:
Zapewnienie zdrowia uczniów przebywających na terenie szkoły w sytuacji kiedy stwierdzono, że uczeń pali papierosy. Postępowanie nauczycieli wobec uczniów oraz udzielania im właściwej pomocy.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:
Pracownik szkoły, nauczyciel/wychowawca, pedagog szkolny/psycholog szkolny, dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

Sposób działania:

 • Pracownik szkoły który zauważył ucznia (uczniów) palącego papierosy, e-papierosy na terenie szkoły, powinien poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy.
 • Wychowawca wpisuje punkty ujemne zachowania w dzienniku elektronicznym i przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem (uczniami).
 • Wychowawca klasy powiadamia rodziców o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku powtarzania się zdarzenia wychowawca klasy zgłasza ten fakt pedagogowi szkolnemu/psychologowi szkolnemu.
 • Pedagog szkolny/psycholog szkolny zwołuje zebranie w składzie: wychowawca, rodzic, w trakcie którego ustalone są konsekwencje dla ucznia.
 • Uczeń przyłapany na paleniu papierosów lub e-papierosów po raz kolejny, otrzymuje w obecności rodziców naganę na piśmie dyrektora szkoły za rażące naruszenie regulaminu szkoły.

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:
Zagrożenie łatwym dostępem do treści szkodliwych, niedozwolonych, nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia (pornografia, treści obrazujące przemoc i promujące działania szkodliwe dla zdrowia i życia dzieci, popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z prawem, nawoływanie do samookaleczeń i samobójstw, korzystania z narkotyków; niebezpieczeństwo werbunku dzieci i młodzieży do organizacji nielegalnych i terrorystycznych)
Zgłaszanie nielegalnych treści: dyzurnet@dyzurnet.pl; tel. 801 615 005; Policja 997.

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia:
Reakcja szkoły w przypadku pozyskania wiedzy o wystąpieniu zagrożenia będzie zależna od tego, czy:

 1. treści te można bezpośrednio powiązać z uczniami danej szkoły,
 2. treści nielegalne lub szkodliwe nie mają związku z uczniami danej szkoły, lecz wymagają kontaktu szkoły z odpowiednimi służbami.

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody w formie elektronicznej (pliki z treściami niedozwolonymi, zapisy rozmów w komunikatorach, e-maile, zrzuty ekranu), znalezione w Internecie lub w komputerze dziecka. Zabezpieczenie dowodów jest zadaniem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, w czynnościach tych może wspomagać ich przedstawiciel szkoły posiadający odpowiednie kompetencje techniczne. W przypadku sytuacji 1. rozwiązanie leży po stronie szkoły, zaś 2. - należy rozważyć zgłoszenie incydentu na policję oraz zgłosić go do serwisu Dyżurnet (dyzurnet.pl).

Działania wobec sprawców zdarzenia:
W przypadku udostępniania treści opisanych wcześniej jako szkodliwych/niedozwolonych/nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia przez ucznia należy
przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego postępowania i w jej trakcie uzmysłowić mu szkodliwość prowadzonych przez niego działań. W przypadku upowszechniania przez sprawców treści nielegalnych (np. pornografii dziecięcej) należy złożyć zawiadomienie o zdarzeniu na policję.


Działania wobec ofiar zdarzenia:

 • Dzieci - ofiary i świadków zdarzenia – należy od pierwszego etapu interwencji otoczyć opieką psychologiczno-pedagogiczną.
 • Rozmowa z dzieckiem powinna się odbywać w warunkach jego komfortu psychicznego, z poszanowaniem poufności i podmiotowości ucznia ze względu na fakt, iż kontakt z treściami nielegalnymi może mieć bardzo szkodliwy wpływ na jego psychikę. W trakcie rozmowy należy ustalić okoliczności uzyskania przez ofiarę dostępu do ww. treści.
 • Należy koniecznie powiadomić ich rodziców lub opiekunów prawnych o zdarzeniu i uzgodnić z nimi podejmowane działania i formy wsparcia dziecka.
 • Działania szkoły w takich przypadkach powinna cechować poufność i empatia w kontaktach z wszystkimi uczestnikami zdarzenia oraz udzielającymi wsparcia.

Działania wobec świadków:
W przypadku gdy informacja na temat zdarzenia dotrze do środowiska rówieśniczego ofiary – w klasie czy szkole, wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych i
wychowawczych.

Współpraca z policją i placówkami specjalistycznymi:
W przypadku naruszenia prawa np. rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem nieletniego lub prób uwiedzenia małoletniego w wieku do 15 lat przez osobę dorosłą, rodzice/opiekunowie dziecka powinni niezwłocznie powiadomić policję.
Kontakt z treściami szkodliwymi lub niebezpiecznymi może wywołać potrzebę skorzystania przez ofiarę ze specjalistycznej opieki psychologicznej. Decyzja o takim kontakcie i skierowaniu na terapię musi zostać podjęta przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.