RODO - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: RODO, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez:
  • e–mail: sp31@iod.lublin.eu;
  • lub pisemnie na adres Administratora danych: Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin;
  • lub telefonicznie: 81 728 67 15.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji zadań o charakterze dydaktycznym, wychowawczo–profilaktycznym i opiekuńczym, w szczególności: zapewnienia kształcenia poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych (w tym w formie zdalnej) lub innych, w zależności od potrzeb ucznia, a także prowadzenia biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej, udzielania pomocy materialnej, itp.;
  • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w formie dziennika lekcyjnego lub innego rodzaju akt, obejmującej dane z zakresu ewidencji niezbędnej dla potrzeb wykonywania działalności statutowej jednostki, oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów, a także przeprowadzania egzaminów i wydawania świadectw;
  • promocji działalności placówki oraz umiejętności i osiągnięć jej uczniów, m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej: sp31.lublin.eu oraz kont w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube;
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników lub innych osób przebywających na terenie jednostki, a także ochrony mienia w formie monitoringu wykorzystującego urządzenia rejestrujące obraz;
  • archiwizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • obowiązek prawny ciążący na Administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanym na jej podstawie Zarządzeniu nr 49/5/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 maja 2022 r. zmieniającym zarządzenie nr 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin;
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zakresie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w związku z art. 108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w zakresie informacji o stanie zdrowia dziecka w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zakresie danych przekazanych z własnej inicjatywy lub innych danych, których przetwarzanie nie będzie wynikać z przyjętych przez Administratora innych podstaw mogących legalizować to przetwarzanie.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia nauki w placówce, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. Szczegółowych informacji odnośnie czasu przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją konkretnego celu udziela Administrator. Po tym okresie dane (po uzyskaniu zgody od archiwum państwowego) podlegają usunięciu.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przez okres niezbędny do realizacji celu, na który ją Pani/Pan wyraził/a lub do momentu jej wycofania.
 7. Nagrania zarejestrowane w związku z korzystaniem przez placówkę z urządzeń służących do monitoringu wizyjnego będą usuwane po upływie 7 dni od momentu ich zapisu. Chyba, że będą one stanowiły materiał dowodowy w ramach postępowań prowadzonych przez uprawnione do tego organy. Wówczas mogą być przechowywane do czasu zakończenia tych postępowań.
 8. W przypadku, gdy Administrator pozyska dane osobowe z innego źródła niż Pani/Pan osobiście, wówczas może przetwarzać co najmniej następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail. Pozostałe kategorie będą uzależnione od rodzaju zadania, które realizuje Administrator z wykorzystaniem tych danych osobowych. W każdym momencie może Pani/Pan zwrócić się z wnioskiem do Administratora o dodatkowe informacje w tym zakresie.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, w szczególności SIO oraz CKE. Ponadto, mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. usług serwisowych do systemów informatycznych – Urząd Miasta Lublin.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 11. Dane osobowe mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku z prowadzeniem przez szkołę konta na portalu Facebook.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie w formie pisemnej. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w przypadku realizacji zadań wynikających z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości uzyskania statusu ucznia jednostki.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie, w jakim przetwarzane są one w oparciu o Pani/Pana zgodę. Może to utrudnić Administratorowi wykonanie zadań związanych z realizacją celów wymagających wyrażenia Pani/Pana zgody, nie będzie natomiast miało żadnych negatywnych skutków dla Pani/Pana w związku ze świadczeniem przez Administratora usług wynikających z przepisów prawa.