Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 14.02.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.02.2024 r.

Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych.
 • Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
 • Zamieszczone na stronie internetowej dokumenty wytworzone przez podmioty zewnętrzne mogą nie spełniać warunków dostępności.

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 14.02.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 14.02.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest nauczyciel - Małgorzata Pater, malgorzata.pater@sp31.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 726 67 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 • Adres: 20-322 Lublin, ul. Lotnicza 1
 • E-mail: poczta@sp31.lublin.eu
 • Telefon: 81 726 67 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Lotniczej 1. Budynek szkoły jest 3- kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Na poziomie parteru znajduje się sala gimnastyczna połączona z budynkiem głównym łącznikiem. Do budynku prowadzi wejście od ul. Lotniczej, następnie znajduje się przedsionek i schody z czterema stopniami. Przy drzwiach prowadzące z przedsionka do hol głównego szkoły znajduje się domofon, za pomocą którego można wezwać pracownika obsługi szkoły. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na jednym poziomie (parter). Przy wejściu do budynku, od strony boiska znajduje się podjazd dla osób z problemami motorycznymi, wózków inwalidzkich, a także rodziców z wózkami dziecięcymi.

Opis dostępności korytarzy, schodów.

Na poziomie parteru znajduje się kuchnia z zapleczem magazynowym, jadalnia, pomieszczenia świetlicy, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga, pomieszczenia administracji, gabinety medyczne oraz toalety. Na pierwsze piętro prowadzą schody gdzie usytuowane są sale lekcyjne, pokój dla nauczycieli, gabinet zastępcy dyrektora i kierownika świetlicy oraz toalety. Na poziom drugiego piętra prowadzą schody, gdzie znajdują się sale lekcyjne, biblioteka oraz toalety. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze zlokalizowane na parterze, I i II piętrze są przestronne i posiadają szerokość zapewniającą możliwość sprawnego poruszania się osobom niepełnosprawnym.

Opis dostępności, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie nie posiada na swoim wyposażeniu urządzeń wspomagających poruszanie się osób niepełnosprawnych, typu pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem szkoły znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób przyjeżdżających do szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.