Zasady zwalniania z zajęć wf - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego

Procedura dotycząca uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534).
 2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

Zwolnienia doraźne

 1. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodziców może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje rodzic ucznia, dostarczając informację wychowawcy i nauczycielowi wychowania fizycznego w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej.

 2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu pod warunkiem, że nauczyciel wychowania fizycznego otrzyma najpóźniej do dnia rozpoczęcia zwolnienia informację od rodzica w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej.

 3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż miesiąc należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego lub wychowawcy w formie pisemnej.

Zwolnienia długoterminowe

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, wraz z podaniem, należy złożyć w sekretariacie szkoły. Dyrektor szkoły na tej podstawie wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z pewnych ćwiczeń fizycznych lekarz powinien określić, jakie ćwiczenia uczeń może lub nie może wykonywać. Nauczyciel wychowania fizycznego otrzymuje informację o potrzebie dostosowania ćwiczeń do aktualnych możliwości fizycznych ucznia.
 4. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice. Rodzice składają pisemnie podanie – załącznik nr 1 wraz z zaświadczeniem lekarskim do dyrektora szkoły. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia zwolnienia oraz informację o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 5. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, nie później niż:
  • w przypadku zwolnienia dotyczącego pierwszego półrocza lub całego roku szkolnego – do 30 września danego roku szkolnego;
  • w przypadku zwolnienia dotyczącego drugiego półrocza – do 28 lutego danego roku szkolnego.
 6. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, nie później niż tydzień po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.
 7. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie szkoły.
 8. Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu podania.
 9. O wydanej decyzji wychowawca informuje rodziców i nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie długoterminowe w trakcie roku szkolnego, figuruje on w dzienniku elektronicznym. Jeżeli istnieją podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.
 11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze, nie jest on skreślany z klasy wirtualnej w dzienniku elektronicznym i zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.
 12. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Ze względu na bezpieczeństwo ucznia, nauczyciel wychowania fizycznego lub nauczyciel, pod którego opieką znajduje się uczeń, ma obowiązek sprawdzać obecność ucznia.
 13. W przypadku gdy lekcje wychowania fizycznego są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców, złożonego razem z podaniem i zaświadczeniem lekarskim i po uzyskaniu zgody wychowawcy. O tym fakcie wychowawca informuje nauczyciela wychowania fizycznego.

Postanowienia końcowe

 1. Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z procedurą podczas pierwszego zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego.
 2. Załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 – podanie do dyrektora szkoły o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica.