Punktowe zasady oceniania zachowania - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Punktowe zasady oceniania zachowania

W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tabela 1) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (skala ocen zachowania). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 105 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów może powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania. Wyjściową liczbą punktów, do której dodajemy lub od której odejmujemy, jest 105 p.
Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów:

 • wzorowa: 175 punktów i więcej
 • bardzo dobra: 140 - 174 punkty
 • dobra: 105 – 139 punktów (ocena wyjściowa)
 • poprawna: 70 – 104 punktów
 • nieodpowiednia: 35 – 69 punktów
 • naganna: 34 i mniej punktów

Wychowawca dysponuje dodatkowymi punktami: +20 lub –20, które przyznaje w wyjątkowych sytuacjach – ze szczególnym uwzględnieniem zachowania uczniów posiadających opinie/orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej. Przyznanie wyżej wymienionych punktów wymaga szczegółowego uzasadnienia przez wychowawcę.

 • Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który otrzymał w semestrze –18p. za niewłaściwe zachowanie.
 • Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał w semestrze –36p. za niewłaściwe zachowanie.
 • Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który w danym semestrze otrzymał naganę dyrektora lub wychowawcy.
 • Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał w semestrze –54p. za niewłaściwe zachowanie.
 • Oceny poprawnej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał w semestrze –72p. za niewłaściwe zachowanie.
 • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w semestrze ma 60 godz. lekcyjnych nieobecnych nieusprawiedliwionych.
 • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który naruszył prawa innych osób do nietykalności osobistej, w tym nagrywał dźwięk i obraz, robił zdjęcia, hejtował oraz udostępniał wizerunek innego ucznia w Internecie.
 • Wystawienie oceny zachowania poprzedzone jest wypełnieniem przez ucznia karty samooceny.
Tabela 1
przykłady zachowań  liczba punktów punkty wpisuje
kategoria: wywiązywanie się z obowiązków ucznia    
frekwencja w całym półroczu > 95% +5 (na koniec półrocza) wychowawca
brak spóźnień w całym półroczu +5 (na koniec półrocza) wychowawca
wagary, ucieczki z lekcji, godziny nieusprawiedliwione -10 (za każdy dzień, niezależnie od liczby godzin) wychowawca
nieusprawiedliwione spóźnienia -1 za każde spóźnienie wychowawca na koniec półrocza
brak potrzebnych do lekcji, podręczników, zeszytu, przyborów; brak stroju do ćwiczeń gimnastycznych od -1 do -3 (każdorazowo) nauczyciel
używanie telefonu na lekcji bez pozwolenia nauczyciela prowadzącego -10 (każdorazowo) nauczyciel
przetrzymywanie książek z biblioteki szkolnej -5 (po dwóch miesiącach od wypożyczenia) bibliotekarz
brak uwag w tym obszarze +5 (na koniec półrocza) wychowawca
kategoria: postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej    
aktywne pełnienie funkcji w klasie i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków z niej wynikających (gospodarz klasy, zastępca gospodarza, skarbnik, łącznik z biblioteką) od +1 do +10 (na koniec półrocza) wychowawca
aktywne pełnienie funkcji w szkole i rzetelne wywiązywanie się z  obowiązków z niej wynikających (np. praca w Samorządzie Uczniowskim) +15 (na koniec półrocza) wychowawca
udział w akcjach charytatywnych przeprowadzanych w szkole, w tym zbiórka korków i baterii wynikająca z potrzeb akcji

od +2 do + 5 (za każde działanie)

+5 (na semestr)

osoba odpowiedzialna za prowadzenie akcji

nauczyciel/wychowawca

działalność w wolontariacie +10 (na koniec półrocza) nauczyciel
aktywny udział w szkolnych imprezach okolicznościowych, akademiach, uroczystościach +5 (za udział w jednej uroczystości) opiekun

podejmowanie innych działań na rzecz klasy, kolegów, społeczności szkolnej, np. pomoc koleżeńska, wykonywanie gazetek i dekoracji, pomoc w przygotowaniu wystawy, akademii, imprez klasowych

inne przydzielone zadanie

od +3 do +8 (każdorazowo) nauczyciel
rzetelne pełnienie funkcji dyżurnego +2 (w półroczu) wychowawca

przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych

niewykonywanie poleceń nauczyciela

od -3 do -5 (każdorazowo) nauczyciel
niszczenie mienia szkoły od -5 do -15 (każdorazowo) nauczyciel
nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w klasopracowniach, stołówce, szatni i w sali gimnastycznej -5 (każdorazowo) nauczyciel/wychowawca
brak punktów ujemnych w tym obszarze +5 (na koniec semestru) wychowawca
kategoria: dbałość o honor i tradycje szkoły    

reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (indywidualnie lub w zespole):

-udział w zawodach

-awans do półfinału

-awans do finału

-sukces w finale

+3

+5

+8

+10

nauczyciel

udział w konkursach (szkolnych, międzyszkolnych)

-dodatkowo laureat

-dodatkowo wyróżnienie

od +3 do +7

+10

+8

nauczyciel

udział w konkursach przedmiotowych:

-etap szkolny

-etap rejonowy

-etap wojewódzki

-tytuł finalisty

-tytuł laureata

+5

+10

+15

+15

+15

nauczyciel
udział w szkolnych konkursach o Patronie od +5 do +7 nauczyciel
godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości międzyszkolnych, miejskich +5 (za każde wyjście) nauczyciel/opiekun
reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym +15 (na koniec półrocza) opiekun
rozwijanie własnych zainteresowań na zajęciach pozaszkolnych +5 (na semestr, na podstawie zaświadczenia wydanego przez prowadzącego zajęcia) wychowawca
dbałość o własny rozwój (systematyczny udział w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań, SKS, zajęcia taneczne, zajęcia chóru szkolnego, wdż i inne, z wyłączeniem zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej) od +1 do +10 nauczyciel
zbiórka makulatury +5 (w semestrze) osoba prowadząca zbiórkę
kategoria: dbałość o piękno mowy ojczystej    
używanie wulgaryzmów -10 (każdorazowo) nauczyciel
nasilona agresja słowna (obelgi, wyzwiska) w stosunku do uczniów -10 (każdorazowo) nauczyciel
niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły (agresja, obelgi, wyzwiska, arogancja) -20 (każdorazowo) nauczyciel
wyjątkowa kultura języka: dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa; okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom +5 (na koniec półrocza) wychowawca
kategoria: dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób    
samowolne opuszczenie budynku szkoły -10 (każdorazowo) nauczyciel
stwarzanie niebezpiecznych sytuacji podczas przerw na terenie szkoły -5 (każdorazowo) nauczyciel
różne przejawy agresji fizycznej (zaczepki, bójki, pobicia) od -5 do -20 (każdorazowo) nauczyciel
uleganie nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, narkomania) od -10 do -20 (każdorazowo) nauczyciel
brak uwag w tym obszarze +5 (na koniec półrocza) wychowawca
kategoria: godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią    
wzorowe zachowanie na poszczególnych przedmiotach +5 (na koniec półrocza) nauczyciele przedmiotów
niekulturalne zachowanie się na wyjazdach, wyjściach i wycieczkach szkolnych -5 (każdorazowo) nauczyciel
niestosowny strój nielicujący z wizerunkiem ucznia -2 (każdorazowo) wychowawca
niszczenie książek wypożyczonych przez szkołę od -5 do -10 (na koniec roku) wychowawca, bibliotekarz
inne    
pochwała pisemna dyrektora +20 (na zakończenie szkoły podstawowej) wychowawca
nagana pisemna dyrektora -15  wychowawca
nagana pisemna wychowawcy -10 wychowawca

Aktualizacja: Wiesława Jusiak, 10.2019