Regulaminy - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Szkolne regulaminy

Lista regulaminów

Lekcja jest czasem przeznaczonym na naukę i rozpoczyna się od momentu wejścia do klasy.

 1. Przychodzimy punktualnie na zajęcia.
 2. Po dzwonku na lekcję ustawiamy się parami pod salą.
 3. Po wejściu do sali zajmujemy wyznaczone miejsce, witamy się z nauczycielem, rozpakowujemy się i siadamy w ławce.
 4. W czasie lekcji obowiązuje zasada wzajemnego szacunku:
  • słuchamy osoby mówiącej,
  • zgłaszamy chęć odpowiedzi podniesioną ręką,
  • nie przerywamy sobie nawzajem,
  • odnosimy się do siebie kulturalnie,
  • dajemy sobie prawo do popełnienia błędu – bez krytyki, wyśmiewania i nieprzyjemnych komentarzy.
 5. Słuchamy poleceń i wskazówek nauczyciela: część ćwiczeń wymaga ciszy i skupienia, inne – zaangażowania i aktywności.
 6. Pamiętamy, że na lekcji obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 7. W czasie zajęć siedzimy na swoich miejscach i opuszczamy je wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 8. Po dzwonku czekamy, aż nauczyciel zakończy lekcję i otworzy drzwi na korytarz.
   

Przerwa to czas odpoczynku zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

 1. Spędzamy przerwę na tym piętrze, na którym mamy następną lekcję.
 2. W czasie przerwy można:
  • zjeść drugie śniadanie,
  • spacerować,
  • spędzić czas na rozmowie,
  • przygotować się do zajęć, powtórzyć wiadomości,
  • poczytać książkę,
  • skorzystać z toalety,
  • spędzić czas na bezpiecznej zabawie.
 3. W czasie przerwy nie wolno:
  • biegać,
  • krzyczeć i piszczeć,
  • bawić się w niebezpieczne zabawy,
  • sprawiać innym przykrości i bólu, używać wulgaryzmów,
  • bawić się na schodach, wspinać na kraty, siadać na parapetach,
  • grać na telefonach i innych urządzeniach, robić zdjęć, nagrywać filmów,
  • bez potrzeby przebywać w toalecie,
  • wychodzić ze szkoły.
 4. Dbamy o porządek.
 5. Plecaki ustawiamy przy ścianie.
 6. Szanujemy mienie szkoły i własność innych.
 7. Słuchamy uwag pracowników szkoły.
 8. Problemy i sytuacje zagrażające bezpieczeństwu natychmiast zgłaszamy nauczycielowi dyżurującemu.
   

Jadalnia jest miejscem spożywania obiadów w ciszy i przyjemnej atmosferze.

 1. Obiady wydawane są w godzinach od 11.45 do 13.30.
 2. Na obiad przychodzimy zgodnie z harmonogramem ustalonym dla swojej klasy.
 3. Do jadalni wchodzimy z karnetem obiadowym, który sprawdza nauczyciel dyżurujący.
 4. Do stołówki szkolnej wchodzimy w zmiennym obuwiu i bez wierzchniego okrycia. Plecaki zostawiamy na regale.
 5. Ustawiamy się w kolejce, odbijamy karnet i spokojnie czekamy na wydanie drugiego dania.
 6. Przy stoliku przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania:
  • jemy w ciszy,
  • właściwie używamy sztućców,
  • grzecznie i z szacunkiem odnosimy się do siebie,
  • pozostawiamy po sobie porządek, odnosimy naczynia do okienka, przysuwamy krzesło do stolika.
 7. Nie marnujemy jedzenia!
 8. Po skończonym posiłku opuszczamy jadalnię.
 9. W jadalni mogą przebywać wyłącznie uczniowie spożywający posiłek oraz nauczyciele.
 10. Przestrzegamy ustalonych zasad! W przypadku ich łamania uczeń otrzyma uwagę do dziennika i będzie musiał opuścić jadalnię.
   

Szatnia jest miejscem wyznaczonym dla uczniów do przebierania się wyłącznie przed lekcjami i po ich zakończeniu.

 1. Rozpoczynając zajęcia, przychodzimy do szatni nie wcześniej niż 15 minut przed dzwonkiem na lekcje.
 2. Po lekcjach schodzimy do szatni wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 3. Ustawiamy się przy okienku według kolejności z dziennika.
 4. Stojąc w kolejce, spokojnie czekamy na wydanie ubrania.
 5. Szanujemy własność innych.
 6. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania.
 7. Stosujemy się do poleceń pracowników szatni i nauczyciela dyżurującego.
 8. W przypadku zwolnienia z lekcji uczeń powinien posiadać zaświadczenie od rodziców lub pisemną zgodę nauczyciela na wydanie ubrania.
   

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren szkoły zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania.
 2. Boiska są obiektami sportowymi szkoły, na ich terenie obowiązuje regulamin szkolny.
 3. Korzystanie z obiektów sportowych dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje ubiór sportowy i obuwie sportowe płaskie.
 5. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko w obecności i na polecenie osoby prowadzącej zajęcia.
 6. Za sprawność urządzeń i sprzętu na boisku odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.
 7. Z boisk sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dobra wniesione na boiska oraz bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających na terenie boiska i szkoły niezgodnie z regulaminem, za doznane urazy podczas korzystania z boiska przez niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi opiekun, rodzic.
 9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, w przypadku osób nieletnich ich opiekunowie (art.427 KC).
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne urządzeń sportowych (słupki, tablice do kosza, bramki),
  • niszczenia mienia szkoły (za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialna jest osoba która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie),
  • wprowadzania zwierząt, wjeżdżania pojazdami, rowerami, jazdy na rolkach oraz deskorolkach,
  • zaśmiecania terenu,
  • przebywania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,
  • spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 11. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
 12. Osoby które nie stosują się do powyższych zakazów będą podlegały odpowiedzialności z art. 51, 54, 77, 98, 144, 145 ustawy z dnia 20 maja 1971r. KW (z późn. zm.) oraz art. 431 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm. ).
 13. Opiekunowie/rodzice mają obowiązek sprawowania opieki nad swoim małoletnim dzieckiem (art.95.§1 KRiO).
   

§ 1

 1. Regulamin oparto na następujących aktach prawna:
 2. Konwencja Praw Dziecka,
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000 z, dalej zwana ustawą lub u.o.d.o.),
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2), dalej zwane także rozporządzeniem lub RODO.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych,, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 10) dalej zwaną także dyrektywą lub DODO.
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.),
 7. Statut Szkoły,
 8. Program wychowawczy Szkoły.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, miejsca instalacji kamer na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Infrastruktura Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
  • budynek szkoły, połączony łącznikiem z salą gimnastyczną
  • boiska szkolne;
  • teren wokół szkoły (trawniki, parking, plac przyszkolny).
  • namiot sportowy.

§ 3

 1. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb szkoły.
 2. Podstawowym celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej w szkole.
 3. Ochrona mienia szkoły, ujawnienie i eliminowanie sytuacji krytycznych (negatywnych).
 4. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu, nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 5. Kamery monitoringu wizyjnego nie instaluje się w salach, gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pokoju nauczycielskim, toaletach i szatniach w. f., w których uczniowie dokonują zmiany odzieży.
 6. Monitorowanie wizyjne stanowi uzupełnienie realizowanego w szkole systemu dyżurów woźnych i nauczycieli.
 7. Lokalizacja kamer wewnątrz szkoły:
  • przy wejściu do szkoły,
  • korytarz w szatniach uczniowskich,
  • korytarze przy salach lekcyjnych,
  • korytarze przy szatni w. f.,
  • klatki schodowe i inne ciągi komunikacyjne.
 8. Lokalizacja kamer w otoczeniu szkoły:
  • przy wejściu do szkoły,
  • obiekt namiotu sportowego przy boisku szkolnym,
  • elewacja budynku szkoły.
 9. Rejestrator monitoringu znajduje się w pomieszczeniu, do którego wstęp mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora oraz pracownicy serwisu.
 10. Obraz z kamery można oglądać w gabinecie pedagoga.

§ 4


System monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie składa się z:

 • kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
 • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na dysku,
 • monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

§ 5

 1. Uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie powinni być poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu udostępnione dane nie mogą naruszać zasad godności osobistej uczniów i pracowników szkoły oraz prawa do prywatności.

§ 6

 1. Zapis z nagraniami obrazu przechowywany jest 7 dni. Materiał archiwalny zarejestrowany jest na dysku twardym rejestratora.
 2. Prawo do przeglądania materiałów nagranych mają osoby upoważnione przez dyrektora oraz:
  • za zgodą dyrektora zainteresowani nauczyciele w obecności osób upoważnionych do obserwacji,
  • za zgodą dyrektora zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) uczniów w obecności osób upoważnionych do obserwacji,
  • uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. sądom i prokuraturom.
 3. Nagranie materiału z rejestratora może być przekazane organom ścigania na ich pisemny wniosek. Po zapisaniu na nośniku fizycznym zarejestrowanych danych, nośnik fizyczny powinien być opisany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.
 4. Nośnikiem fizycznym, w myśl brzmienia § 6 pkt 1, może być płyta CD-R lub twardy dysk.
 5. Opis nośnika fizycznego powinien zawierać:
  • datę i czas rejestracji (godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania),
  • imię i nazwisko osoby utrwalającej nagranie,
  • podanie monitorowanego miejsca/miejsc.

§ 7

 1. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Upublicznienie zapisu wizyjnego możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia na ten fakt zgody przez wszystkich pełnoletnich uczestników zarejestrowanego zdarzenia, a w przypadku uczniów niepełnoletnich przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 8


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.