Koncepcja pracy szkoły - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Koncepcja pracy szkoły

Misja szkoły


Dążymy do tego, by nasza szkoła była przyjazna wszystkim, zaspokajała potrzeby uczniów, rodziców oraz realizowała oczekiwania społeczne, stwarzając warunki wszechstronnego rozwoju, wychowując dzieci otwarte na współdziałanie z innymi, wrażliwe na dobro i piękno, przygotowane do życia w szybko zmieniającym się, różnorodnym kulturowo, współczesnym świecie.

Wizja szkoły


Pragniemy, aby szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku i stanowiła drugi dom dla ucznia.

Uczeń:

 • chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania i aktywnie zdobywa wiedzę,
 • jest kulturalny, szanuje rówieśników, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych, cechuje go życzliwość i chęć niesienia pomocy,
 • jest ciekawy świata i kultury innych narodów,
 • potrafi pracować w zespole,
 • prezentuje postawę prozdrowotną i proekologiczną,
 • aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym,
 • dba o honor i tradycje szkoły, naśladując cechy Lotników Polskich:
 • odpowiedzialność,
 • uczynność,
 • uczciwość,
 • odwagę.

Rodzice:

 • współdziałają ze szkołą i wspierają nauczycieli w ich pracy,
 • aktywnie uczestniczą w procesie wychowywania dzieci,
 • współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów szkoły,
 • promują pozytywny obraz szkoły w środowisku.

Nauczyciele:

 • są wykształceni i mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • wykazują się kulturą osobistą, sumiennością i otwartością na potrzeby uczniów,
 • cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców,
 • współdziałają ze środowiskiem rodzinnym dziecka, wspierając rodziców w procesie wychowawczym,
 • zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć w szkole i poza nią,
 • starają się o najwyższą jakość nauczania,
 • stosują nowoczesne i efektywne metody pracy,
 • budują w dziecku wiarę w siebie i własne możliwości.

Pracownicy szkoły:

 • współtworzą przyjazną atmosferę szkoły,
 • cieszą się szacunkiem,
 • odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy.

Dyrektor szkoły:

 • jest dobrym pedagogiem, kulturalnym i życzliwym wobec uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników,
 • tworzy właściwą atmosferę, jest sprawiedliwy i konsekwentny w działaniu,
 • umie rozwiązywać konflikty.